0 (216) 397 59 00 info@pendikyuzyilhastanesi.com

İletişim Bilgileri

KVKK.YD.027 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA İLETİŞİM SÜRECİ İLGİLİ KİŞİ AYDINLATMA METNİ (1) 

KVKK.YD.006 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE HASTA AYDINLATMA METNİ-WEB SAYFASINA (1) 

10 Mart 2018 Resmi Gazete VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ 

KVKK.YD.009 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARININ KULLANDIRILMASI 

KVKK.YD.001 Rev 02 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 

KVKK.FR.001 Rev 03 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU 

10 Mart 2018 Resmi Gazetesi AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 

07.04.2016 Resmi Gazete 6698 Sayılı KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI KANUNU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre Nene Hatun Sağlik Hizmetleri Anonim Şirketi (bundan böyle “PENDİK YÜZYIL HASTANESİ” olarak ifade edilecektir) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ nü düzenleyen 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu bilinçle ilgili kişi olarak sizlerin kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Veri Sorumlusu sıfatıyla kanunun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

 1. Veri Sorumlusu Hakkında

KVK Kanunu uyarınca PENDİK YÜZYIL HASTANESİ olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi yine aşağıda açıkladığımız amaçlarımız kapsamında ve mevzuatta öngörülen ilkeler doğrultusunda gerekli olduğu süre boyunca işleyebilir, açıklayabilir ya da aktarabiliriz.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz, Hukuki Sebepleri ve İşlenme Amaçları

İşlemeye konu Kişisel Verileriniz;

 • Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici T.C. Kimlik Numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz T.C. Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz,
 • Adresiniz, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,
 • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz,
 • Dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz,
 • Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,
 • Hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü kayıtlarınız,
 • Acil servis sınırları içerisinde hasta ve ziyaretçi olmanız durumunda kapalı devre kamera sistemi ile alınan görüntü ve ses kayıtlarınız,
 • Çağrı Merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
 • Web sitemiz ve mobil uygulamamızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz.

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen, “a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” temel ilkelerine uygun olarak; KVK Kanunu;

Md. 5/2 (a) “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,

Md.5/2 (c) “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,

Md.5/2 (ç) “Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi”,

Md.5/2 (f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayalı olarak,

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

Genel Muhasebe, Medikal Muhasebe, Hasta Danışmanlık birimleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında sizi bilgilendirme,

Hasta Danışmanlık, Halkla İlişkiler birimleri, Sağlık Profesyonellerimiz ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,

Hastane Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,

Kalite, Hasta Danışmanlık, Halkla İlişkiler, Bilgi İşlem birimleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,

Denetim ve Bilgi İşlem birimleri tarafından suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,

Kalite, Bilgi İşlem birimleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

Genel Muhasebe, Medikal Muhasebe, Hasta Danışmanlık birimleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,

Genel Muhasebe, Medikal Muhasebe, Hasta Danışmanlık birimleri tarafından hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,

Hastane Yönetimi, Hasta Danışmanlık, Halkla İlişkiler, Çağrı Merkezi birimleri tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,

Hastane Yönetimi, Bilgi İşlem birimleri tarafından hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,

Hastane Yönetimi, Hasta Danışmanlık, Halkla İlişkiler ve Kalite birimleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,

Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi,

Hastanemizin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Hastane tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

Hastane tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

Hastane tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

Hastane ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

Hastane ve Hastane ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini. amaçlarıyla işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda (Md.8/2 (a) “5 inci maddenin ikinci fıkrasında”, Md.8/2 (b) “Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.”) talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi kamu kurum ve kuruluşları) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz;

 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezlerine,

Özel sigorta kullanılması durumunda provizyon işlemleri ile ilgili sigorta şirketlerine (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),

Sosyal Güvenlik Kurumuna,

Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetlerine,

Nüfus Genel Müdürlüğüne,

Türkiye Eczacılar Birliğine,

Diş Hekimleri Odasına,

Türkiye Tabipler Birliğine,

Adli ve İdari Makamlara,

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına,

Kalkınma Ajansına,

Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlara, tıp merkezlerine, ambulanslara, tıbbi cihazlara ve sağlık hizmeti sunan kurumlara,

Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşuna,

Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilerinize,

Çalışmakta olduğumuz avukatlara, vergi danışmanlarına ve denetçilere de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve resmi mercilere,

İşvereniniz ile Hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimize, destek hizmet sağlayıcılarımıza, arşiv hizmeti sağlayıcılarımıza ve iş ortaklarımıza (daha detaylı bilgi için hastanemize yazılı başvurarak bilgi edinebilirsiniz.)

aktarılabilecektir.

Yurtdışına veri aktarımı yapılmamaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz, PENDİK YÜZYIL HASTANESİ tarafından sağlanan hizmet ve PENDİK YÜZYIL HASTANESİ’ nin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, PENDİK YÜZYIL HASTANESİ birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

 1. İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığı öğrenme ve aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.pendikyuzyilhastanesi.com internet adresinde yer alan Veri İlgilisi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘Nene Hatun Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi Fevzi Çakmak Mah. Tevfik İleri Cad. No:105 E-5 Yanyol Üstkaynarca – Pendik – İstanbul’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu nenehatun.saglik@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Talebin niteliğine göre talep en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin haklı görülmesi halinde bu ücret tarafınıza iade edilecektir.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda talebinizin değerlendirilebilmesi ve tarafınıza dönüş yapılabilmesi için ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

İlgili kişinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz. Saygılarımızla,

Nene Hatun Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Adres: Fevzi Çakmak Mah. Tevfik İleri Cad. No:105 E-5 Yanyol Üstkaynarca – Pendik – İstanbul Tel: 0 (216) 397 59 00

 E-Posta: info@pendikyuzyilhastanesi.com Mersis No: 0631010319900014

 

İlgili Kişi / Hasta

Adı :

Soyadı

Tarih :

İmza :

 İlgili Kişi / Hasta Yakını/Veli/Vasi/Yasal Temsilci

Adı :

Soyadı

Tarih :

İmza :

Yakınlık Derecesi:

Hasta Yakınından Onay Alınma Nedeni:

 • Hasta 19 yaşından gün almamış (Her iki ebeveynden -anne ve baba- imza alınır. Ancak boşanmış aile ise imza velayet sahibi ebeveynden alınır)

Her iki ebeveynden bir tanesi yok ise bulunmama nedenini açıkça belirtiniz.

…………………………………………………………………………………………………………………

………..

 • Okuma/ Yazma bilgisi yok ve Temyiz kudretine haiz değil /karar verme yetisi yok (Vasisi ya da yasal temsilcisinden imza alınır)
 • Bilinci kapalı

 

TERCÜMAN (Hastanın Dil /İletişim Problemi var ise)

Görüşüme göre tercüme ettiğim bilgiler hasta/hasta yakını tarafından anlaşılmıştır.

 İlgili Kişi / Tercüme Yapan

Adı :

Soyadı

Tarih :

İmza :